Lavičkový běh 2022 – REGISTRACE

  Registrace je spuštěna od 1. srpna 2022 a bude ukončena v pátek 30. září 2022 o půlnoci. Vybíhá se 1.10.2022 v krátkých intervalech mezi 9:30 a 10:00 od kapličky. Časový limit závodu je 45 minut. Maximální počet bodů na všech kontrolních místech je 300.


  Podmínky účasti

  na akci: Lavičkový běh 2022

  pořadatele: Okrašlovací spolek Vochov, z.s.

  dne: 1. října 2022

  Bezpečnost při závodě

  Při absolvování běhu musí účastník akce (běžec) dodržovat pokyny organizátorů a musí se chovat tak, aby neohrozil zdraví, život ani majetek svůj, ani nikoho dalšího.

  Účastník prohlašuje, že bude při své účasti na akci dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Účastník si je vědom, že závod se běží za plného provozu a bez jakéhokoli omezení dopravy a pohybu dalších účastníků jak na silnicích, tak na turistických i všech jiných cestách, kde může docházet k pohybu třetích osob.

  Účastník je povinen závod absolvovat s vhodným a potřebným vybavením a oblečením. Účastník bere na vědomí doporučení uzavřít za sebe pro účast v závodě pojištění pro případ vzniku jakékoli pojistné události vyvolané jím nebo v souvislosti s jeho účastí v závodě. Zároveň všichni účastníci berou na vědomí, že nejsou pořadatelem pojištěni a každý se účastní na vlastní riziko. Dále účastník potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce, a že je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat. Účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklých při účasti na výše uvedené akci. Veškerá zdravotní rizika vyplývající z účasti běžce na akci nese běžec ke své tíži a organizátor za ně neodpovídá. Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků či jeho změny vyvolané nebo způsobené účastí na akci.

  Osobní údaje a pořizování obrazových záznamů

  Provedením registrace do závodu uděluje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů zapsaným spolkem Okrašlovací spolek Vochov, IČO 08502960, coby správci osobních údajů, a to za účelem vyhodnocení závodu a zasílání informací o akci včetně dalších akcí organizovaných organizátorem, to vše na dobu neurčitou.

  Správce respektuje práva vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce nebo emailem osvochov@gmail.com. Pokud si účastník přeje opravit osobní údaje, které o něm organizátor zpracovává, může jej o to požádat na adrese správce. Účastník výslovně souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v případě potřeby předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s konáním akce.

  Provedením registrace do závodu uděluje účastník výslovný souhlas organizátorovi s pořízením obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka akce nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm. Pořízené materiály mohou být bezplatně použity k propagaci organizátora akce a k informačním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář.

  Další ujednání

  Účastník si je vědom toho, že účast v závodě je na jeho vlastní riziko, a že organizátor akce ani osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou účastí účastníka na akci.

  Jakoukoli újmu způsobenou účastníkem v souvislosti s konáním akce organizátorovi či jiným osobám je účastník povinen odčinit a nahradit ke své tíži a na své náklady. Účastník akce není oprávněn požadovat na organizátorovi akce jakékoliv finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Organizátor akce žádným způsobem neodpovídá za věci odložené či použité účastníkem závodu. Organizátor žádným způsobem neodpovídá za stav trati závodu, jejího povrchu, provozu ani za jiné okolnosti nezajišťované přímo organizátorem akce.

  Účastník bude bezvýhradně respektovat a dodržovat pokyny organizátora závodu. Organizátor má právo vyloučit z účasti na závodu nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, porušujícího podmínky dle tohoto prohlášení, stejně jako účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků či dalších osob.

  Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli před zahájením akce pozměnit nebo upravit pravidla závodu nebo závod zrušit, a to i bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách spolku www.osvochov.cz.

  Přihlášením do závodu souhlasíte s podmínkami účasti v něm viz výše.

  Ve Vochově 15. července 2022